1. പഞ്ചപ്രസാദം

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം ക്ഷേത്രനിർമിതി. ഒരു ഗോപുരവും അഞ്ചു മേൽത്തൂണുകളും ചേർന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക