1. പഞ്ചപ്രാണങ്ങൾ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. പ്രാണൻ അപാനൻ ഉദാനൻ സമാനൻ വ്യാനൻ എന്നീ അഞ്ച് ("അന" നോക്കുക)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക