1. പഞ്ചഭദ്ര

    1. വി.
    2. അഞ്ചു ശുഭലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ
    3. അഞ്ചുവസ്തുക്കൾ ചേർത്തു പാകം ചെയ്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക