1. പഞ്ചഭുജം

    1. നാ.
    2. അഞ്ചുവശങ്ങളുള്ള പരിലേഖം, പെന്റഗൺ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക