1. പഞ്ചഭൂപ്രകൃതികൾ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. ഐന്തിണകൾ, പ്രാചീന തമിഴ്സാഹിത്യത്തിൽ കുറിഞ്ഞി പാല മുല്ല മരുതം നെയ്തൽ എന്നിങ്ങനെ ഭൂമിയെ അഞ്ചു തിണകളായി വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക