1. പഞ്ചമുഖം

    1. നാ.
    2. ഒരിനം അസ്ത്രം (അഞ്ചുമുനകളുള്ളത്)
    3. ഒരു ശസ്ത്രക്രിയോപകരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക