1. പഞ്ചമൻ

    1. നാ.
    2. അഞ്ചാമത്തെ ആൾ
    3. അഞ്ചാമത്തെ ജാതി (ചണ്ഡാലൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക