1. പഞ്ചരത്നങ്ങൾ

    1. നാ.
    2. അഞ്ചുതരം രത്നങ്ങൾ (നീലം, വജ്രം, പത്മരാഗം, മുത്ത്, പവിഴം എന്നിവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക