1. പഞ്ചരാശികം

    1. നാ.
    2. ഒരു കണക്ക്, ഗണിതവിധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക