1. പഞ്ചരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. കെഞ്ചുക
    3. അലട്ടുക, വിഷമിപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക