1. പഞ്ചലക്ഷണം

    1. നാ.
    2. പുരാണം (സർഗം, പ്രതിസർഗം, വംശം, മന്വന്തരം, വംശാനുചരിതം എന്നീ അഞ്ചു ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക