1. പഞ്ചവകാരം

    1. നാ.
    2. പദവി നിർണയിക്കാനുതകുന്ന അഞ്ചുകാര്യങ്ങൾ (വയസ്സ്, വചസ്സ്, വപുസ്സ്, വിഭവം, വിദ്യ ഇവ അഞ്ചും "വ" എന്ന അക്ഷരംകൊണ്ടു തുടങ്ങുന്നവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക