1. പഞ്ചവക്ത്രൻ

    1. നാ.
    2. ശിവൻ
    3. സിംഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക