1. പഞ്ചവടി

    1. നാ.
    2. ദണ്ഡകവനത്തിൻറെ ഒരു ഭാഗം
    3. അശ്വത്ഥം വില്വം വടവൃക്ഷം ധാത്രി അശോകം ഇവ അഞ്ചും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക