1. പഞ്ചവല്ലഭ

    1. നാ.
    2. പാഞ്ചാലി (അഞ്ചുപേർക്കു വല്ലഭ ആയതിനാൽ)
    3. പലപുരുഷന്മാർക്കു വല്ലഭയായവൾ, വേശ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക