1. പഞ്ചവായുക്കൾ

    1. നാ.
    2. പ്രാണന്മാർ അഞ്ചും
    3. ഉപപ്രാണന്മാർ അഞ്ചും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക