1. പഞ്ചവിംശതി

    1. നാ.
    2. ഇരുപത്തഞ്ച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക