1. പഞ്ചവൃക്ഷങ്ങൾ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. ദേവവൃക്ഷങ്ങൾ അഞ്ചും (മന്ദാരം കല്പകവൃക്ഷം പാരിജാതം സന്താനം ഹരിചന്ദനം ഇവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക