1. പഞ്ചവർഗം

    1. നാ.
    2. അഞ്ചുകൂട്ടം ചേർന്നത് (പഞ്ചഭൂതം, പഞ്ചേന്ദ്രിയം, പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്നിവപോലെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക