1. പഞ്ചവർണം

    1. നാ.
    2. വെളുപ്പ്, കറുപ്പ്, ചെമപ്പ്, മഞ്ഞ, പച്ച എന്നീ അഞ്ചു നിറങ്ങൾ
    3. അരി കരി കുങ്കുമം (ചുണ്ണാമ്പുചേർത്ത) മഞ്ഞൾ വാകയിലപ്പൊടി ഇവയുടെ ചേരുവ
    4. നമശ്ശിവായ എന്ന അഞ്ചക്ഷരമുള്ള മന്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക