1. പഞ്ചശതം

    1. നാ.
    2. അഞ്ഞൂറ്
    3. നൂറ്റഞ്ച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക