1. പഞ്ചശാഖം

  1. നാ.
  2. ആന
  3. കൈ, കൈപ്പടം
 2. പാനചഷകം

  1. നാ.
  2. പാനപാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക