1. പഞ്ചശീലങ്ങൾ

    1. നാ.
    2. ബുദ്ധൻറെ അഞ്ചു ശസനങ്ങൾ (ഹിംസിക്കരുത്, മോഷ്ടിക്കരുത്, കള്ളം പറയരുത്, മദ്യപാനം ചെയ്യരുത്, ചാരിത്രദൂഷണം ചെയ്യരുത് എന്നിവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക