1. പഞ്ചഷഷ്ടി

    1. നാ.
    2. അറുപത്തിയഞ്ച്
  2. പഞ്ചഷഷ്ട

    1. വി.
    2. അറുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക