1. പഞ്ചസാക്ഷികം

    1. നാ.
    2. അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന സാക്ഷികളോടു കൂടിയത്
    3. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അറിയപ്പെട്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക