1. പഞ്ചസിദ്ധാന്തങ്ങൾ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. പൈതാമഹം സൗരം വാസിഷ്ഠം രോമകം പൗലിശം എന്നീ ജ്യൗതിഷസിദ്ധാന്തങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക