1. പഞ്ചാംഗഗുപ്തം

    1. നാ.
    2. "അഞ്ച് അംഗങ്ങളേയും ഉള്ളിലേക്കു വലിക്കുന്നത്", ആമ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക