1. പഞ്ചാതപ

    1. വി.
    2. പഞ്ചാഗ്നിമധ്യേ തപസ്സുചെയ്യുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക