1. പഞ്ചാബ്

  1. നാ.
  2. പഞ്ചനദം
 2. പഞ്ചാബി

  1. നാ.
  2. പഞ്ചാബുകാരൻ
  3. പഞ്ചാബിലെ ഭാഷ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക