1. പഞ്ചാമൃതം

    1. നാ.
    2. പാല് തൈർ നെയ് തേൻ പഞ്ചസാര എന്നിവ അഞ്ചും ചേർന്നത്
    3. പഴം തേൻ ശർക്കര നെയ് മുന്തിരിങ്ങ ഇവ അഞ്ചും ചേർന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക