1. പഞ്ചാരാധിതപത്രം

    1. നാ.
    2. അഞ്ചുപേർ സമ്മതം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രമാണം (കടംകൊടുക്കുന്നവൻ, വാങ്ങുന്നവൻ, രണ്ടുസാക്ഷികൾ, എഴുത്തുകാരൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ചുപേർ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക