1. പഞ്ചാശത്ത്

    1. നാ.
    2. അമ്പത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക