1. പഞ്ചാശിക

    1. നാ.
    2. അമ്പതു പദ്യങ്ങൾചേർന്ന ഒരിനം കാവ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക