1. പഞ്ചാഹികജ്വരം

    1. നാ.
    2. ഒരിനം പനി (അഞ്ചുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നത്, അഞ്ചുദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക