1. പഞ്ചോഷ്ണങ്ങൾ

    1. നാ.
    2. തിപ്പലി തിപ്പലിമൂലം ചെവിയം കൊടുവേലി ചുക്ക് എന്നിവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക