1. പഞ്ചർ

    1. നാ.
    2. ദ്വാരം, കീറൽ
  2. പിഞ്ചറ

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം ആഭരണം (അരയിൽക്കെട്ടുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക