1. പഞ്ച1

  1. നാ.
  2. അഞ്ച്
 2. പഞ്ച2

  1. നാ.
  2. കൈപ്പത്തി. (പ്ര.) പഞ്ചായ്ക്കിടുക = രണ്ടുപേർ കൈപ്പത്തികൾ ചേർത്തുപിടിച്ചു ബലപരീക്ഷണം നടത്തുക. (മല്ലന്മാർ ഗുസ്തിക്കുമുമ്പു ചെയ്യുന്ന ഒരു ബലപരിശോധന)
 3. പഞ്ചാ

  1. നാ.
  2. കൈപിടി
  3. മണിബന്ധം മുതൽക്കുള്ള ഭാഗം
 4. പാഞ്ച

  1. വി.
  2. അഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച, അഞ്ചുള്ള, അഞ്ചുവിധമായ
 5. പാഞ്ചി

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം കുറ്റിച്ചെടി, പാണൽ
  3. ഒരു നാണയം
 6. പിഞ്ച1

  1. വി.
  2. ചീഞ്ഞ, ചീത്തയായ
 7. പിഞ്ച2

  1. നാ.
  2. പഞ്ഞി
 8. പിഞ്ച്1

  1. വി.
  2. മൂക്കാത്ത, ഇളയതായ
 9. പിഞ്ച്2

  1. നാ.
  2. മൂക്കാത്തഫലം (ഇളംകായ്)
  3. ഇളമ്പ്രായം. (പ്ര.) പിഞ്ചിലേ പഴുക്കുക = അകാലത്തിൽ ചീത്തയാകുക. "പിഞ്ചിലേ പറിച്ചാൽ നഞ്ച്" (പഴ.)
 10. പൂഞ്ച്

  1. നാ.
  2. ചക്കയുടെ ഉള്ളിലുള്ള മൃദുവായ കാമ്പ് (ഞെട്ടിൻറെ തുടർച്ച, ചുളയും ചകിണിയും ഇതിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു)
  3. ചക്കയ്ക്കകത്ത് ചുളയെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാരുപോലുള്ള പദാർഥം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക