1. പഞ്ഞറ

    1. നാ.
    2. വൃത്തികെട്ടത്, വകയ്ക്കുകൊള്ളാത്തത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക