1. പഞ്ഞിമരം

    1. നാ.
    2. പരുത്തി
    3. ഇലവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക