1. പഞ്ഞിലം

    1. നാ.
    2. പശിമയുള്ള നിലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക