1. പടക്കളം

  1. നാ.
  2. പടനിലം, യുദ്ധഭൂമി
 2. പടക്കാളം

  1. നാ.
  2. യുദ്ധകാഹളം
 3. പടുകളം

  1. നാ.
  2. യുദ്ധക്കളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക