1. പടക്കുറി

    1. നാ.
    2. യുദ്ധത്തിനുപോകുമ്പോൾ ഭടന്മാർ നെറ്റിയിൽ ധരിക്കുന്ന കുറി
    3. യുദ്ധം അറിയിക്കുന്ന കുറിമാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക