1. പടച്ചതമ്പുരാൻ

    1. നാ.
    2. സൃഷ്ടികർത്താവ്, ദൈവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക