1. പടച്ചമയം

    1. നാ.
    2. യുദ്ധക്കോപ്പ്, ആയുധം മുതലായവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക