1. പടച്ചാർത്ത്

    1. നാ.
    2. സൈന്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക