1. പടച്ചെലവ്

    1. നാ.
    2. യുദ്ധത്തിനുള്ള ചെലവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക