1. പടച്ചേകം, -ചേവകം

    1. നാ.
    2. സൈന്യസേവനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക