1. പടച്ചേവകൻ

    1. നാ.
    2. അങ്കച്ചേവകൻ, പടയാളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക