1. പടധ്വനി

    1. നാ.
    2. ഭടന്മാരുടെ സിംഹനാദം
    3. പോരിലെ മുഴക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക