1. പടനായർ

    1. നാ.
    2. സേനാപതി
    3. പടയാളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക